ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 1 / 6
نمونه ای از مقاطع شعاعی 2
ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 2 / 6
شکل سه بعدی کانسار ایلجاق
ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 3 / 6
موقعیت جغرافیایی محدوده معدن
ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 4 / 6
نمونه ای از مقاطع شعاعی
ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 5 / 6
تخمین بلوک
ایلجاق کرمان
ایلجاق کرمان: عکس شماره 6 / 6
شکل کانسار بعد از چین زدایی
1