سوال مطرح شده :
موضوع :  طول ترانشه
توضیحات : 


طول ترانشه حفر شده تابع چه عاملی است؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:17
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  طول ترانشه تابع گسترش عرضی ماده معدنی است.
توضیحات : 


طول ترانشه تابع گسترش عرضی ماده معدنی است.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:18
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image