نام نویسنده : مسعود قلیپور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : تیر 1394
عنوان : اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)
شرح مختصر :
درمتن می آید