نام نویسنده : مریم صادق بیگی
تاریخ نشر : تیر 1394
عنوان : برآورد ذخیره وارزیابی فنی و اقتصادی هیرد
شرح مختصر :
ورقه یکصدهزارم کاشان به مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان واقع شده است. منطقه مورد بررسی در زون ساختاری ارومیه-دختر قرار دارد. بخش خاورى آن با گسل فشارى فين محدود مى‌گردد، که بر اساس شواهد موجود، اين گسل به عنوان يک گسل جداکننده ميان دو منطقه ساختارى ارومیه-دختر و ایران مرکزی عمل نموده است. وجود چند محدوده معدنی فعال و غیرفعال نوید از پتانسیل بالای این ورقه دارد.
شرح کامل:

ورقه یکصدهزارم کاشان به مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع در شمال استان اصفهان واقع شده است. منطقه مورد بررسی در زون ساختاری ارومیه-دختر قرار دارد. بخش خاورى آن با گسل فشارى فين محدود مى‌گردد، که بر اساس شواهد موجود، اين گسل به عنوان يک گسل جداکننده ميان دو منطقه ساختارى ارومیه-دختر و ایران مرکزی عمل نموده است. وجود چند محدوده معدنی فعال و غیرفعال نوید از پتانسیل بالای این ورقه دارد.

سنگهای نفوذی ورقه معمولاً بصورت يک توده باتوليتى، توناليتى و گرانوديوريتى هستند، که بيشترين برونزدگى و گسترش آنها در محدوده بين قمصر، قهرود و توده مارفيون در جنوب نشلج مى‌باشد. اين توده‌ها نهشته‌هاى کهن تا ميوسن زيرين را گسسته و باعث دگرگونى مجاورتى به نسبت گسترده‌اى پيرامون خود شده است. کهن‌ترين برونزد شناخته شده در منطقه مورد بررسى، مربوط به سیلورین در تاقديس بزرگى با روند شمال باخترى – جنوب خاورى با طول تقريبى 10 کيلومتر در خاور دره قهرود – جوينان آشکار شده است، که هسته آن متشکل از متاولکانيکهاى آندزيتى تا تراکى آندزيت، اسپليت همراه با شيست است. بررسى سنگ‌شناسى نمونه‌هاى منطقه روشن مى‌سازد، که اين ناحيه تحت تاثير يک دگرگونى حرارتى قرار گرفته که آثار ديناميکى خفيفى نيز همراه داشته است تاثير فشار نيروهاى ديناميکى در سنگها بصورت تظاهر رگه – رگچه و گاه جهت يافتگى کانيهاى نئوفورمه (مانند سريسيت) است، رگه و رگچه‌هاى کانيهاى ثانوى مانند سريسيت، آمفيبول و غيره تبلور مجدد يافته‌اند. بر روى زمين نيز به سنگهايى برخورد مى‌کنيم که تا حدودى حالت توف و شيستوزيته از خود نشان مى‌دهند.

آنچه که مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک در این ورقه بدست آمد، معرفی 8 آنومالی به وسعت تقریبی 200 کیلومتر مربع که نسبت به عناصر طلا، مس، سرب و ... غنی‌شدگی از خود نشان میدهد.

با توجه به برداشت 845 نمونه سیلت، 142 نمونه کانی‌سنگین و 75 نمونه مینرالیزه چکشی آنچه که پیشنهاد شد ادامه کار در 8 آنومالی معرفی شده است که بصورت اولویت بندی شده مرتب شده‌اند.