نام نویسنده : مسعود قلیپور
تاریخ نشر : شهریور 1394
عنوان : معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 بروجن
شرح مختصر :
براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بيست گانه، کنترل و شناسايى نواحى اميدبخش معدنى ورقه 100000 :1 بروجن که يکى از 20 ورقه هاى زون فريدن – ارسنجان مى باشد به اينجانب محول گرديد. در اين راستا براساس مطالعات سيستماتيک ژئوشيميايى و ژئوفيزيک هوايى و زمين شناسى اقتصادى 13 محدوده اميدبخش معرفى گرديد. از اين محدوده هاى اکتشافى 25 نمونه جهت آناليزبه روش هاى جذب اتمى وAuوICP اندازه گيرى عناصر نقره، آرسنيک، باريت بيسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، موليبدن، نيکل، سرب، بريليم، آنتيموان، قلع، استرانسيم، تيتانيم، تنگستن، روى و ... برداشت گرديده است.
شرح کامل:

براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بيست گانه، کنترل و شناسايى نواحى اميدبخش معدنى ورقه 100000 :1 بروجن که يکى از 20 ورقه هاى زون فريدن ارسنجان مى باشد به اينجانب محول گرديد. در اين راستا براساس مطالعات سيستماتيک ژئوشيميايى و ژئوفيزيک هوايى و زمين شناسى اقتصادى 13 محدوده اميدبخش معرفى گرديد. از اين محدوده هاى اکتشافى 25 نمونه جهت آناليزبه روش هاى جذب اتمى  وAuوICP اندازه گيرى عناصر نقره، آرسنيک، باريت بيسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، موليبدن، نيکل، سرب، بريليم، آنتيموان، قلع، استرانسيم، تيتانيم، تنگستن، روى و ... برداشت گرديده است.

از نظر زمين شناسى منطقه مطالعاتى در بين دو زون سنندج سيرجان و زاگرس بلند قرار گرفته است. در محدوده مورد نظر هيچگونه آثار فلززائى، هاله هاى دگرسانى و دگرگونى و افق هاى آکره شده و يا مينراليزه شده رؤيت نگرديد پتانسيل مواد معدنى محدوده مورد بررسى از نظر فلزى فقير مى باشد و فقط پتانسيل معدنى از نوع رسوبى مى باشد که شامل دولوميت در چينه هاى رسوبى ژوراسيک ،شيل بيتومين دار ژوراسيک ، مصالح ساختمانى از نوع شن و ماسه تشکيل شده از سنگهاى خرد شده و برشهاى گسلى سنگهاى آهکى کرتاسه و يا کنگلومراى بختيارى و آبرفت هاى جديد قابل توجه مى باشد.