نام نویسنده : مسعود قلیپور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : مرداد 1394
عنوان : معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 ابهر
شرح مختصر :
مجموعه مطالعات و عمليات اکتشافى بمنظور کنترل و معرفى نواحى اميدبخش معدنى بعد از انجام عمليات اکتشافى ناحيه اى و تهيه نقشه هاى تلفيق بدست آمده از اطلاعات ژئوشيمى، دورسنجى و زمين شناسى اقتصادى انجام گرفت. در اين مرحله از اکتشافات پس از شناسايى محلهاى نواحى اميدبخش معدنى توسط گروه GIS سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، نمونه گيرى بعمل آمد. نمونه هاى بعد از آماده سازى جهت اندازه گيرى عناصر مورد نظر نظير طلا، نقره، مس، سرب و روى ، آهن و منگنز باريت و کائولن، جيوه، تنگستن، بيسموت و ... به آزمايشگاه سازمان زمين شناسى ارسال گرديد.
بلحاظ زمين شناسى محدوده اکتشافى مورد مطالعه داراى سنگهاى درون گير هم ارز سازند کرج گدازه هاى آندزيتى با بافت پورفيرى، همچنين گسترش توف هاى اسيدى مانند ريوليت و داسيت ميباشد. اين امر در فرآورده هاى دگرسانى گرمابى نقش بسيار مهمى داشته و بعنوان مهمترين سنگهاى کانى ساز در منطقه بوده اند. از نواحى اميدبخش معدنى ميتوان نواحى اميدبخش طلا( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، مس ( زه آباد- چرگر- خلیفه لو – حصار و دوه یاتاقی – فیله ورین – چیدان تپه – علی آباد – الوند نجف آباد- گونج – مجار – پالاس – مرشون قشلاق – مغول آباد)، سرب و روى (خانگه-غنچه خوران باریک آب کولانگر- زاجگان – بهاور ..)، باريت( ولایش 1و2- مارازان )، نقره،( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، آلونيت( زاجگان- یوزباشی چای )، سيليس ( چشین الف و ب – اردهین – چندسین –کوونگ- یوزباشی چای ) و کائولن ( شماره 1 خراسانلو – شماره 2 خراسانلو کوشا) را نام برد.