نام نویسنده : مسعود قلیپور
ناشر : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ نشر : شهریور 1394
عنوان : معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 شهرضا
شرح مختصر :
براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بيست گانه، کنترل و شناسايى نواحى اميدبخش معدنى ورقه 100000 :1 شهرضا که يکى از ورقه هاى زون فريدن - ارسنجان مى باشد به اينجانب محول گرديد. در اين راستا براساس مطالعات سيستماتيک ژئوشيميايى و ژئوفيزيک هوايى و زمين شناسى اقتصادى 4 محدوده اميدبخش معدنى جهت سرب و روى ،طلا و مس معرفى گرديد. از اين محدوده هاى اکتشافى 30نمونه جهت آناليز و اندازه گيرى عناصر نقره، آرسنيک، باريت بيسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، موليبدن، نيکل، سرب، بريليم، آنتيموان، قلع، استرانسيم، تيتانيم، تنگستن، روى و ... برداشت گرديده است.
از نظر زمين شناسى منطقه مطالعاتى در زون سنندج – سيرجان قرار گرفته است. پتانسيل مواد معدنى محدوده مورد بررسى شامل پتانسيل معدنى سرب و روى در منطقه کهرويه در قسمت جنوبى ورقه و مواد نسوز در قسمت جنوب خاورى ورقه شهرضا و دولوميت در قسمت شمالى در مجاورت شهرستان شهرضا در چينه هاى رسوبى ژوراسيک و مصالح ساختمانى از نوع شن و ماسه تشکيل شده از سنگهاى خرد شده و برشهاى گسلى سنگهاى آهکى کرتاسه و يا کنگلومراى بختيارى و آبرفت هاى جديد قابل توجه مى باشد.