نام نویسنده : مسعود قلیپور
تاریخ نشر : شهریور 1394
عنوان : معرفی نواحی امید بخش معدنی درورقه 1:100000 سلطانیه
شرح مختصر :
ازسال 1381 تاسال1382 لايه هاى اطلا عاتى منطقه شامل لايه هاى اطلاعاتى زمين شنا سى اقتصادى(قليپور) ،ژئوفيزيک هوايى(خانم اميرمطلبى) ،ماهواره(خانم موسوى) ودگرسانى(آقاى مهندس مدنى) توسط بخشهاى ذيربط سازمان زمين شناسى تهيه ومنتشر شد. اين لايه هاى اطلاعاتى توسط بخش GIS سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشوربا بهره گيرى ازنرم افزاهاى سيستم اطلاعات جغرافيايى جهت معرفى نواحى اميد بخش معدنى تلفيق شدندونهايتامنجربه معرفى حدود 24 هدف اکتشافى (Targets ) در ورقه سلطانيه شد.دراين ميان نقاطى که نزديک به هم بوده وهدف اکتشافى آنها مشترک ميباشددريک دسته جداگانه بعنوان محدوده اکتشافى قرارداده شد. گروه GIS اين نقاط ومحدوده ها رابراى اکتشاف عناصر Fe ,Zn, pb , Hg , Cu, Au و ... پيشنهادشده است. محدوده هاى فوق توسط مديريت امور اکتشاف مورد بررسى قرار گرفت
محدوده هاى اميد بخش معرفى شده توسط GIS بوسيله اينجانب و آقاى مهندس مهرداد مدنى با نظارت علمى آقاى مهندس روزبه در مدت سى روز مورد بازديد و بررسى قرارگرفتند .
نتايج حاصله از اين بررسى ها به شرح ذيل مى باشد :
معدن متروکه آهن آرجين که بنظر يک اسکارن آهن دار مى باشد جهت مطالعات تفضيلى تر پيشنهاد
مى گردد.انديس معدنى آهن دار خرم درق که از نظر ژنز شبيه آهن آرجين مى باشد جهت ادامه مطالعات اکتشافى پيشنهاد گرديده است.
اين ورقه داراى سيليس فراوان مى باشد که ازکانسارهاى سيليس چيدره – طهماسب آباد ،وير – الگزير،داشليجه،قانلو – چپقلو،ده جلال – کبوترک،شورآب – نيگجه و شلوار بازديد شد .
انديس پيريت و سنگ نما داشکسن و ايليت وير به علت کمبود و عدم کيفيت جهت ادامه مطالعات اکتشافى پيشنهاد نمى گردد.
در ورقه سلطانيه در منطقه خرمدرق جهت طلا شرکت توسعه علوم زمين مطالعات تفضيلى انجام داده است که نتايج اميد بخش نبوده است .