نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  معرفی نواحی امید بخش معدنی درورقه 1:100000 سلطانیه
...
تاریخ نشر : شهریور 1394
  معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 شهرضا
...
تاریخ نشر : شهریور 1394
  معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 بروجن
...
تاریخ نشر : شهریور 1394
  زمین شناسی اقتصادی درمقیاس 1:5000 محدوده غیور اصفهان
...
تاریخ نشر : مرداد 1394
  معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه 1:100000 ابهر
...
تاریخ نشر : مرداد 1394
  برآورد ذخیره وارزیابی فنی و اقتصادی هیرد
...
تاریخ نشر : تیر 1394
  اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)
...
تاریخ نشر : تیر 1394
  اکتشاف ژئوشیمیایی درورقه 1:100000 کاشان
...
تاریخ نشر : تیر 1394
  گزارش زمین شناسی اقتصادی 1:1000 محدوده اکتشافی قبغلوچه
...
تاریخ نشر : فروردین 1388
  گزارش مدلسازى هندسى و برآورد ذخيره کانسار پلى متال چاه کلپ
...
تاریخ نشر : اردیبهشت 1386